Til læger

Her finder du som praktiserende læge oplysninger om kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud, andre kommunale oplysninger og kontaktoplysninger til personer med relevans for samarbejdet mellem almen praksis og kommune.

Du kan også finde nyhedsbreve med aktuel information om nye tilbud, tiltag og ændringer på den kommunale personalefront med relevans for almen praksis.

Du er altid velkommen til at kontakte praksiskonsulenten, medlemmer af det kommunale lægelige udvalg eller kommunens samordningskonsulent med forslag til hjemmesiden eller til samarbejdet med kommunen i øvrigt.

Sundhedscenterets lokationsnummer: 579 0000 179 640

Forebyggende sundhedstilbud

Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud til borgere, der gerne vil leve sundere, eller som lever med sygdom.

Læs mere om de borgerrettede tilbud 

Læs mere om de patientrettede tilbud

Du kan også finde alle kommunens forebyggelsestilbud til borgerne på sundhed.dk

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner almen praksis

Praksiskonsulent Anders Barkholt, tlf: 61 69 64 54

Læger i det Kommunale Lægelige Udvalg (KLU):

Formand for PLO-Frederiksberg, Malene Graae

Klyngeformand, Mathias Gräsbeck

Klyngeformand, Runa Brinkmann
 

Frederiksberg Kommune

Samordningsleder, Henrik Tafdrup, heta01@frederiksberg.dk, tlf: 28 98 54 22

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

Leder, Lene Holst Merrild, telefonnummer: 28 98 01 83

Læge, Jesper Gerner Jacobsen, jeja09@frederiksberg.dk, tlf: 38 16 43 61

 

Ferieindberetning

Ferieindberetning/fravær fra klinikken

Ferie og fravær fra klinikken skal indberette to steder. Til Sundhed.dk og til PLO

https://www.sundhed.dk/: Log på med din sundhedsfaglige digitale signatur. Klik på “Praksis- og afregningsportalen”. Klik nederst på “Praksisoplysninger”. Klik på fanebladet “Fravær”. Indtast fraværsperioden og afslut med “Gem”.

https://plofriferie.plsp.dk/: Log ind med ydernummer og adgangskode og følg vejledningen.
 

Hjælpemidler

Hvis borgeren har en varig funktionsnedsættelse, kan borgeren søge om hjælpemidler ved Frederiksberg kommunes Visitation og hjælpemidler. Borgeren skal søge, inden de anskaffer sig hjælpemidlet. Hvis for hjælpemidler er midlertidigt, skal de henvende sig på hospitalet på den afdeling hvor de sidst er behandlet for den midlertidige funktionsnedsættelse.

Frederiksberg kommune visiterer til hjemmehjælp og hjælpemidler, samt bevilger aflastning i hjemmet og på midlertidige døgnophold, flextrafik og foretager hørevejledning mm.

Kontakt Visitationsenheden

Hjælpemiddelcentret 

Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13 

2000 Frederiksberg 

Telefon: 38 21 50 20, man-torsdag Kl.. 9 – 15 og fredag 9-13. 

Personlig henvendelse: Alle dage ml. kl. 10-14.

Yderligere oplysninger:

https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler

Alternativer til indlæggelse

Akutplads på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)
Forespørgsel om plads rettes til visitationen (hverdage 08.00 - 15.30 på tlf: 3821 5035). Se desuden instruktioner til download nedenfor. 

Læs mere om FKD her.

Udgående Sygeplejerske Team (UST)
Almen praksis kan kontakte UST alle dage direkte på tlf: 2751 5001 i tidsrummet 08.00 - 22.00. Se desuden instruktioner til download nedenfor.

Læs mere om UST her.

Subakutte ambulatorietider/kontakt til hospitalets speciallæger
Se kontaktinformation til afdelinger/speciallæger mm på sundhed.dk

 

Download Instruktion i akutophold i kommunens døgnrehabilitering.

Download Instruktion for rekvisition af UST til akutte opgaver og tilsyn - gældende for almen praksis og 1813

 

Flygtninge

Tildeling af læge og helbredsmæssig vurdering - Samarbejdsmodel

Der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem Frederiksberg Kommune og praktiserende læger på Frederiksberg om tildeling af læge og helbredsmæssig vurdering af nyankommne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Den del af samarbejdsmodellen der vedrører en solidarisk fordeling af flygtninge hos alle læger, herunder de læger, der har lukket for patientoptag, afventer endelig godkendelse af PLO og Region Hovedstaden. Pt. er det derfor alene læger, der har åbent for patientoptag, der tildeles flygtninge.  De beskrevne arbejdsgange i samarbejdsaftalen er hermed pt gældende for de læger, der har åbent for patientoptag.

Download samarbejdsmodellen.

Download Faglige anvisninger til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Smitsomme sygdomme og vaccinationer
Download notat om smitsomme sygdomme og vacciner. Denne er med henvisninger til centrale dokumenter fra SST og SSI om smitsomme sygdomme og vaccinationer.

Behandlingstilbud til flygtninge med traumer mv.
Dignity – Dansk institut mod tortur 

Oasis - behandling og rådgivning for flygtninge 

Psykiatrisk Center Ballerup - Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri    

Se i øvrigt en samlet oversigt over tilbud på http://www.traume.dk/region_hovedstaden

Åben rådgivning til flygtninge
Frederiksberg Kommune tilbyder en gang om ugen ”Åben Rådgivning” for flygtninge. 

Rådgivningen finder sted på Hovedbiblioteket - Falkoner Pl. 3, 2000 Frederiksberg hver onsdag kl. 14:00-16:00 (forbehold for helligdage og ferie).  

I Åben Rådgivning kan man få vejledning om blandt andet enkeltydelser til fysioterapi, medicin og lignende, generelle råd og vejledning, læse og forstå breve, oprettelse af NemID, oprettelse af Netbank, oprettelse af Digital Post.

       Yderligere oplysninger:

       Mette Kunika Pfeiffer - Mail: mepf01@frederiksberg.dk - tlf.: 3821 5882 eller 

       Linda Ahmed Ziade - Mail: lizi01@frederiksberg.dk - tlf.: 2898 5883

Aktiviteter for flygtninge og indvandrere
På Frederiksberg findes en række tilbud om aktiviteter, målrettet flygtninge og indvandrere, hvoraf de fleste foregår i regi af lokale frivillige andre i samarbejde med fx Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp. Bemærk at nedenstående liste er opdelt i tilbud rettet mod flygtninge og tilbud rettet mod den bredere integration.

Download listen Aktiviteter for flygtninge og indvandrere på Frederiksberg.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Det er nu muligt for praktiserende læger på Frederiksberg at henvise direkte til psykologisk rådgivning og udredning i kommunalt regi. Målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år, som udviser symptomer på mistrivsel i form af fx hovedpine, mavepine og søvnbesvær (funktionelle lidelser) samt angst og depression – og hvor der efter undersøgelse, ikke findes tegn på somatisk sygdom.

Henvisningen sendes til Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU), som er en tværfaglig rådgivningsenhed i kommunen, der primært samarbejder med skoler og daginstitutioner om børns og unges trivsel, udvikling og læring. Målet er, at der maximalt går 14 dage fra lægen – med forældrenes godkendelse – har henvist barnet, til familien tilbydes en vurderende og rådgivende samtale i FBU. FBU orienterer efterfølgende lægen om, hvad der er vurderet, og om barnet tilbydes indsats v/FBU, er viderehenvist til anden indsats eller lignende.

Download Skema for henvisningen Info til almen praksis om henvisning af børn og unge der mistrives til ppr.

Hjemmepleje og plejecentre

Hjemmehjælp
Borgeren kan få hjemmehjælp, hvis hun/han er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, de havde tidligere. Hvis borgeren vurderes at have et genoptræningspotentiale vil hjælpen i udgangspunkt blive tilrettelagt som hverdagsrehabilitering, så de igen får mulighed for at varetage opgaverne i hverdagen.

Frederiksberg kommune visiterer til hjemmehjælp og hjælpemidler, samt bevilger aflastning i hjemmet og på midlertidige døgnophold, flextrafik og foretager hørevejledning mm.

Kontakt Visitationsenheden

Hjælpemiddelcentret 

Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13 

2000 Frederiksberg 

Telefon: 38 21 50 20, man-torsdag Kl.. 9 – 15 og fredag 9-13. 

Personlig henvendelse: Alle dage ml. kl. 10-14.

Yderlige oplysninger:

Læs om hjemmehjælp på Frederiksberg Kommunes hjemmeside

Læs om hjemmeplejen på sundhed.dk

Download samarbejdsmodel for praktiserende læger og sygeplejefagligt personale på plejecentre.

Download liste over kontaktoplysninger til plejecentre på Frederiksberg.

Fælles Medicin Kort (FMK)

I regi af det kommunalt lægelige udvalg, er der udarbejdet et enighedsdokument, der beskriver rammerne omkring samarbejdet mellem kommune og almen praksis, i forbindelse med brugen af FMK.

Download enighedsdokumentet her.