Sundhed for alle

Sundhed er en af forudsætningerne for, at den enkelte er fri til at træffe de valg og leve det liv, han eller hun ønsker. Sundheden skal derfor være mere lige fordelt blandt borgere på Frederiksberg. 

Alle borgere på Frederiksberg skal have samme muligheder for at leve et sundt liv. Sundheden er skævt fordelt i Danmark – også på Frederiksberg. Nogle grupper af borgere lever længere og har flere år fri for sygdom end andre grupper. Social ulighed i sundhed handler ikke kun om en særlig udsat gruppes sundhedstilstand, men om at sundhed og godt helbred er ulige fordelt i hele befolkningen. De sidste fire år er den sociale ulighed i sundhed ikke blevet mindre.

Sociale forhold påvirker børns helbred allerede før, de bliver født. Senere i livet har sociale og økonomiske forhold betydning for, hvordan vi klarer os, hvis vi bliver ramt af sygdom. Sundhed afhænger af stedet vi bor, tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvordan vi vokser op, skolegangen og om vi får en uddannelse, og hvordan adgangen er til sundhedsydelser, og hvordan de bruges. Vores sundhed afhænger også af vores vaner i hverdagen. En stor del af uligheden i sundhed bunder i vores brug af tobak og alkohol.

Derfor er vores mål

4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
6. Flere skal vælge et røgfrit liv

Vi opnår vores mål ved at

 • Styrke den enkeltes sundhed, blandt andet ved at have fokus på rekruttering og tilgængelighed, når sundhedsindsatser planlægges.
 • Opspore og hjælpe de borgere, der har det største behov for sundhedsindsatser, f.eks. socialt udsatte borgere, gennem målrettet og udgående arbejde.
 • Integrere sundhed i beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser.
 • Arbejde for at borgere der mistrives eller har psykiske udfordringer kan få hjælp og støtte på lige fod med borgere med fysisk sygdom.
 • Arbejde med tidlig opsporing og hjælp til borgere med alkoholproblemer.
 • Understøtte røgfri miljøer i kommunen, forebygge rygestart og fortsat tilbyde hjælp til rygestop til byens borgere.
 • Skabe sunde rammer for medarbejdernes arbejdsliv med særligt sigte på medarbejdernes mulighed for at være sunde rollemodeller for borgere og samarbejdspartnere. Indsatsen omfatter blandt andet støtte til røgfri arbejdstid, godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt forebyggelse af stress på kommunens arbejdspladser
 • Skabe en socialt bæredygtig by i samarbejde med civilsamfundet. En socialt bæredygtig by er en inkluderende, tryg by med plads til diversitet

Fakta: Sådan står det til på Frederiksberg

 • Borgere, som kun har grundskoleuddannelse, har næsten 6 gange så stor risiko for at have dårligt fysisk helbred, som de bedst uddannede borgere på Frederiksberg. De har også dobbelt så stor risiko for at have dårligt mentalt helbred
 • 13 procent af de voksne på Frederiksberg ryger dagligt. Tre ud af fire af rygerne vil gerne holde op
 • 9 procent af de voksne på Frederiksberg har et stort forbrug af alkohol

Gå til næste afsnit i Sundhedspolitik 2019-2022

Gå til forrige afsnit i Sundhedspolitik 2019-2022

Tilbage til "Om Sundhedspolitik 2019-2022"

Foto: Julie Murphy