Et godt fundament for arbejdet på Frederiksberg

I implementeringen af kommunens sundhedspolitik arbejdes der efter Frederiksbergstrategiens principper

Vi skaber løsninger sammen. Sundhedspolitikkens mål skal nås i fællesskab. Derfor skabes kommunens forebyggende indsatser i samarbejde med borgerne, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, idrætsorganisationer, foreninger og andre aktører.

Vi får mest muligt ud af investeringerne. Vi tænker enhver sundhedsfremmende indsats som en investering, der kan skabe merværdi og synergi ved at tjene flere formål på én gang.

Vi arbejder tværgående. Vi samarbejder med regionen, med andre kommuner og med nationale aktører om at skabe en sund by, og vi samarbejder på tværs af kommunale afdelinger og institutioner. Sundhedsfremme og forebyggelse skal prioriteres ledelsesmæssigt og ressourcemæssigt i alle kommunens områder, blandt andet som led i implementeringen af sundhedspolitikken.

Vi gør byen smart og bæredygtig. Frederiksberg skal være økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig. En socialt bæredygtig by er en by, som er inkluderende, tryg og med plads til forskellighed.

Foto: Ole Rogstad Melkevik

Sundhedspolitikken bygger også på

  • Viden og erfaringer fra kommunens to første sundhedspolitikker, som har lært os meget om, hvordan vi bedst kan implementere sunde indsatser, der støtter op om at nå vores sundhedspolitiske mål. Vi har gode erfaringer med tværgående implementering af sundhedsindsatser.
  • Viden om de største udfordringer for borgernes sundhed fra lokale undersøgelser og målinger og fra den regionale sundhedsprofil. På denne baggrund planlægger vi indsatser og følger udviklingen.
  • Viden om, hvilke metoder til sundhedsfremme og forebyggelse, der virker, blandt andet med inspiration fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundhedsstyrelsen prioriterer særligt tobak, fysisk aktivitet, alkohol, stoffer, mental sundhed, overvægt samt mad og måltider som de vigtigste risikofaktorer, som kan forebygge væsentlige sygdomme og fremme trivsel.
  • At Frederiksberg er ’Bevæg dig for livet’ visionskommune og derfor har ambitiøse mål for at fremme  fysisk aktivitet. De indsatser, der udvikles for at implementere sundhedspolitikken, ses i sammenhæng med ’Bevæg dig for livet’.
  • KL’s udspil ”Forebyggelse for fremtiden,” som prioriterer seks pejlemærker: Alle skal have mulighed for et sundt liv. Alle børn skal have en sund start på livet. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job. Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal begynde at ryge. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv skal skades af alkohol. Endelig skal flere leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.
  • Frederiksberg Kommune har forpligtet sig til at understøtte FN´s 17 verdensmål. Med FN’s verdensmål forpligter vi os blandt andet til at arbejde for at reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer også på at fremme fred og sikkerhed og på at styrke internationale partnerskaber.
  • Frederiksberg er en af fem Healthy Cities i Danmark og af 79 i alt i Europa. Som WHO Healthy City har vi en særlig forpligtelse til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling på Frederiksberg. Strategien i European Healthy City-netværket bygger på FN’s verdensmål. Her sigtes mod at skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel; styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel; forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og serviceydelser. I et større perspektiv ønsker Healthy City-netværket at understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund og at beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion.

Gå til forrige afsnit i Sundhedspolitik 2019-2022

Tilbage til "Om Sundhedspolitik 2019-2022"